consultation services

consultation services

សូមជំរាបជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទអាចជួយជាយោបល់សំរាប់ប្រធានបទដូចក្រោម។​ បញ្ជាក់៖ សំរាប់ការផ្តល់យោបល់នេះសំរាប់សិស្សនិស្សតក្នុងប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះ។
be inform you that I able to consult to you as below topics. Note: these consultation only student in my country only. Because my English have limited.

Web Application

 • គំរោង បង្កើតវិបសាយពត៌មាន ឫ មាតិកាពត៌មាន
 • Project website news or CMS (Content Management System)
 • គំរោង បង្កើតវិបសាយលក់ទំនិញនៅលើ អ៊ីនធើណេត
 • Project website sale product online
 • គំរោង បង្កើតកម្មវិធីគ្រប់គ្រងបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌតាមរយៈប្រព័ន្ធវិប
 • Project website small inventory management
 • គំរោង បង្កើតការគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋានតាមរយៈប្រព័ន្ធវិប
 • Project Restaurant Management
 • គំរោង បង្កើតការគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារដោយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបន្ទប់ភ្ញៀវស្នាក់នៅតាមរយៈប្រព័ន្ធវិប
 • Project Hotel Management live room status
 • Note: all topics cover only PHP and MySQL(ប្រធានបទទាំងអស់គ្របដណ្តប់តែចំពោះ PHP និង MySQL)

Network infrastructure and Server Management

 • ការគ្រប់គ្រងបណ្តាញអ៊ីនធើណេតនិងការចែកចាយល្បឿននៃការប្រើប្រាស់តាមឧបករណ៍ MikroTik
 • Manage Internet Connection and bandwidth sharing (MikroTik)
 • គ្រប់គ្រងការចែកចាយឯកសារនិងការអនុញ្ញាត្តសិទ្ធិនៃការប្រើប្រាស់ដោយ Windows Server
 • Manage file sharing and permission on Windows Server
 • គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់អ៊ីមែលដោយ Windows Server ជាមួយកម្មវិធី MDaemon ឫ Micosoft Exchange
 • Manage Email Server on Windows Server (MDaemon or MS Exchange)
 • គ្រប់គ្រងការ ហូស៍ស្ទីងផ្ទាស់ខ្លួនដោយប្រើប្រាស់ Windows Server
 • Personal Hosting management on Windows Server
 • គ្រប់គ្រងការចែកចាយឯកសារនិងការអនុញ្ញាត្តសិទ្ធិនៃការប្រើប្រាស់ដោយ Linux Server (CentOS 6,7 ឫ Ubuntu/Debian)
 • Manage file sharing and permission on Linux Server (CentOS 6, 7 or Ubuntu/Debian)
 • គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់អ៊ីមែលដោយ Linux Server
 • Manage Email Server on Linux Server
 • គ្រប់គ្រងការ ហូស៍ស្ទីងផ្ទាស់ខ្លួនដោយប្រើប្រាស់ Linux Server
 • Personal Hosting management on Linux Server

Comments are closed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com