consultation services

consultation services

សូមជំរាបជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទអាចជួយជាយោបល់សំរាប់ប្រធានបទដូចក្រោម។​ បញ្ជាក់៖ សំរាប់ការផ្តល់យោបល់នេះសំរាប់សិស្សនិស្សតក្នុងប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះ។
be inform you that I able to consult to you as below topics. Note: these consultation only student in my country only. Because my English have limited.

Web Application

 • គំរោង បង្កើតវិបសាយពត៌មាន ឫ មាតិកាពត៌មាន
 • Project website news or CMS (Content Management System)
 • គំរោង បង្កើតវិបសាយលក់ទំនិញនៅលើ អ៊ីនធើណេត
 • Project website sale product online
 • គំរោង បង្កើតកម្មវិធីគ្រប់គ្រងបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌតាមរយៈប្រព័ន្ធវិប
 • Project website small inventory management
 • គំរោង បង្កើតការគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋានតាមរយៈប្រព័ន្ធវិប
 • Project Restaurant Management
 • គំរោង បង្កើតការគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារដោយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបន្ទប់ភ្ញៀវស្នាក់នៅតាមរយៈប្រព័ន្ធវិប
 • Project Hotel Management live room status
 • Note: all topics cover only PHP and MySQL(ប្រធានបទទាំងអស់គ្របដណ្តប់តែចំពោះ PHP និង MySQL)

Network infrastructure and Server Management

 • ការគ្រប់គ្រងបណ្តាញអ៊ីនធើណេតនិងការចែកចាយល្បឿននៃការប្រើប្រាស់តាមឧបករណ៍ MikroTik
 • Manage Internet Connection and bandwidth sharing (MikroTik)
 • គ្រប់គ្រងការចែកចាយឯកសារនិងការអនុញ្ញាត្តសិទ្ធិនៃការប្រើប្រាស់ដោយ Windows Server
 • Manage file sharing and permission on Windows Server
 • គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់អ៊ីមែលដោយ Windows Server ជាមួយកម្មវិធី MDaemon ឫ Micosoft Exchange
 • Manage Email Server on Windows Server (MDaemon or MS Exchange)
 • គ្រប់គ្រងការ ហូស៍ស្ទីងផ្ទាស់ខ្លួនដោយប្រើប្រាស់ Windows Server
 • Personal Hosting management on Windows Server
 • គ្រប់គ្រងការចែកចាយឯកសារនិងការអនុញ្ញាត្តសិទ្ធិនៃការប្រើប្រាស់ដោយ Linux Server (CentOS 6,7 ឫ Ubuntu/Debian)
 • Manage file sharing and permission on Linux Server (CentOS 6, 7 or Ubuntu/Debian)
 • គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់អ៊ីមែលដោយ Linux Server
 • Manage Email Server on Linux Server
 • គ្រប់គ្រងការ ហូស៍ស្ទីងផ្ទាស់ខ្លួនដោយប្រើប្រាស់ Linux Server
 • Personal Hosting management on Linux Server

Comments are closed.


( ! ) Warning: Undefined array key 0 in /data/pis3th/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002363744{main}( ).../index.php:0
20.0003364152require( '/data/pis3th/public_html/wp-blog-header.php ).../index.php:17
30.569310944072require_once( '/data/pis3th/public_html/wp-includes/template-loader.php ).../wp-blog-header.php:19
40.570410985352include( '/data/pis3th/public_html/wp-content/themes/cordobo-green-park-2/page.php ).../template-loader.php:106
50.715311801752get_footer( $name = ???, $args = ??? ).../page.php:24
60.715311802128locate_template( $template_names = [0 => 'footer.php'], $load = TRUE, $require_once = TRUE, $args = [] ).../general-template.php:92
70.715311802240load_template( $_template_file = '/data/pis3th/public_html/wp-content/themes/cordobo-green-park-2/footer.php', $require_once = TRUE, $args = [] ).../template.php:718
80.715411802648require_once( '/data/pis3th/public_html/wp-content/themes/cordobo-green-park-2/footer.php ).../template.php:783
90.715411802648wp_footer( ).../footer.php:3
100.715411802648do_action( $hook_name = 'wp_footer' ).../general-template.php:3059
110.715411803024WP_Hook->do_action( $args = [0 => ''] ).../plugin.php:517
120.715411803024WP_Hook->apply_filters( $value = '', $args = [0 => ''] ).../class-wp-hook.php:332
130.718111776176call_user_func_array:{/data/pis3th/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php:308}( $callback = 'cardoza_fb_like_popup', $args = [0 => ''] ).../class-wp-hook.php:308
140.718111776248cardoza_fb_like_popup( '' ).../class-wp-hook.php:308
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com